Ferihegy Autó Visszaélés bejelentési szabályzat

  1. Hírek
  2. Visszaélés bejelentési szabályzat
2024.02.21.
Aktuális autószalon-információk

Visszaélés bejelentési szabályzat

f


1.    A Ferihegy-Autó Kft. (székhely: 1185 Budapest, Üllői út 822., cégjegyzékszám: 01-09-701147, adószám: 12740112-2-43, internetes elérhetősége: www.ferihegyauto.hu, www.nissanferihegy.hu, bejelentésre fenntartott telefonszám: 0630-155-73-45, bejelentésre fenntartott e-mail cím: [email protected], képviseli: Bódás János ügyvezető igazgató, továbbiakban: Foglalkoztató vagy Társaság) összhangban a 2023. évi XXV. törvény és más jogszabályok előírásaival, a jogszabályi megfelelés, a megfelelő működés és jövőkép eléréséhez érdekében megalkotta a jelen Visszaélés-bejelentési szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) tekintettel arra, hogy elengedhetetlen, hogy minden foglalkoztatott, partnerek és más személyek megértsék, kövessék és betartsák a Foglalkoztató vállalati értékeit és vonatkozó szabályait.


2.    A foglalkoztatottnak, korábbi vagy jövőbeli foglalkoztatottnak, a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban álló partnernek, és mindenki másnak, aki a 2023. évi XXV. törvény 20. §-a alapján bejelentést tehet, lehetőséget kell adni arra, hogy akár névvel, akár névtelenül észrevételt tegyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt jelentsen be a Foglalkoztató számára.


3.    A Foglalkoztató arra szeretné bátorítani a foglalkoztatottakat és más személyeket, hogy jelezzék, ha jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást tapasztalnak a Foglalkoztató működésével, vagy a Foglalkoztató foglalkoztatottjaival kapcsolatban.


4.    Tekintettel arra, hogy a 2023. évi XXV. törvény 19. § (2) bek. alapján a Társaság a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével külső szervezetet is megbízhat, ezért – élve e jogosultsággal – a Társaság a weboldalon és a biztosított tájékoztatókban megnevezett vállalkozót bízta meg a törvényben meghatározott vonatkozó feladatokkal, így többek között a bejelentések fogadásával, visszaigazolásával, azok helytállóságának ellenőrzésével. Társaság ezáltal biztosítja a bejelentések pártatlan kivizsgálását.


1. FEJEZET:            A SZABÁLYZAT CÉLJA
 

1.    Ennek a Szabályzatnak az a célja, hogy összhangban a 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseivel, világos és egyértelmű szabályokat állapítson meg arra vonatkozóan, hogyan kell kezelni, kivizsgálni egy visszaélés-bejelentést. Ennek megfelelően a Szabályzat célja a jogszabályi megfelelés elősegítése.


2. FEJEZET:            A SZABÁLYZAT HATÁLYA
 

1.     Időbeli hatály: Lásd a Jelen Szabályzat fedlapját. A Szabályzat módosításig, visszavonásig marad hatályban.


2.     Személyi hatály: A személyi hatály alá tartozik a bejelentő, a bejelentésben érintett személy (a bejelentésben rögzített adatok alapján beazonosítható személy), azok, akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhetnek, a bejelentést fogadó személyek, a vizsgálatot végző személyek, a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges szervezeti egység vagy munkatárs, továbbá minden olyan személy, aki a jelen Szabályzat rendelkezéseit szerződésben vagy nyilatkozatban magára nézve kötelezően elfogadta. Ennek megfelelően a jelen Szabályzatot magára, alkalmazottjaira, teljesítési segédeire nézve kötelezőnek fogadja el a visszaélés-bejelentési rendszer mindenkori működtetője.


3.     Bejelentő lehet, tehát a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet a 2023. évi XXV. törvény 20. § (2) bek. alapján

a)   a foglalkoztató által foglalkoztatott,

b)   az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

c)   a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.


4.     A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá a 2023. évi XXV. törvény 20. § (3) bek. alapján

a)   az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

b)   a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

c)   a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy,

d)   a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

e)   a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

f)     az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.


5.     „Bejelentéssel érintett személy”: olyan természetes vagy jogi személy, akire a bejelentés vonatkozik, tipikusan, de nem kizárólagosan a bejelentésben érintett személy.


6.     Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információra is, amelyek a Foglalkoztató működésével, vagy a Foglalkoztató foglalkoztatottjaival kapcsolatosak. Ezek az események, körülmények nem kizárólagosan a következők lehetnek:

a)   bármely nemzeti vagy uniós jogszabályt sért, így különösen, de nem kizárólagosan

                                  i.    csalás

                                 ii.    vesztegetés

                                iii.    lopás

                               iv.    bármilyen zaklatást és/vagy megfélemlítést magába foglal, stb

b)   tisztességtelen magatartás,

c)   etikátlanságra gyanút adó helyzet,

d)   a Foglalkoztató bármely írásban vagy szóban közölt szabályzatát, utasítását, előírását, eljárásrendjét, vagy etikai előírását sérti,

e)   nem biztonságos munkahelyi környezetet hoz létre, 

f)     bármilyen diszkriminációt alkalmaz,

g)   továbbá minden olyan egyéb magatartás, amely káros a Foglalkoztató számára, és pénzügyi vagy nem pénzbeli veszteséget, kárt okozhat.


7.     Területi hatály: Foglalkoztató minden szervezeti egységére, összes üzleti egységére, részlegére, telephelyére, fióktelepére, kapcsolt vállalkozására vonatkozik.


3. FEJEZET:            BEJELENTÉST FOGADÓ SZEMÉLY
 

1.     Bejelentést fogadó személy

a)   a Foglalkoztató foglalkoztatottja,

b)   a visszaélés-bejelentést működtető vállalkozás e feladattal megbízott foglalkoztatottja (lásd később) lehet.


2.     A bejelentést fogadó személy lehet a Foglalkoztató compliance felelőse, de lehet más személy is.


3.     A bejelentést fogadó személy, amennyiben nem jogosult és köteles a bejelentés kivizsgálására, a hozzá papír alapon vagy elektronikus úton beérkezett bejelentést az adatbiztonság tiszteletben tartásával, a bejelentésről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul továbbítani köteles a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője számára.


4.     A bejelentést fogadó személy, amennyiben a bejelentést tevő vele a bejelentést szóban telefonon vagy személyesen közölte és a beszélgetés nem került tartós és visszakereshető formában lerögzítésre, úgy a bejelentést írásba foglalja, majd azt az írásba foglalást követően haladéktalanul továbbítani köteles a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője számára.


5.     A bejelentést fogadó személy, amennyiben a bejelentést tevő vele a bejelentést szóban telefonon vagy személyesen közölte és a beszélgetés tartós és visszakereshető formában lerögzítésre került, úgy a bejelentés másolatát továbbítani köteles a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője számára.


6.     Amennyiben a bejelentés a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője ellen irányul, úgy a bejelentést fogadó személy a bejelentést a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultja felé kell, hogy eljuttassa, aki ilyen esetben ellátja a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének jelen Szabályzat szerinti feladatait.


7.     A bejelentést fogadó személy köteles a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjével együttműködni, és különösen a kérdéseit haladéktalanul megválaszolni.


4. FEJEZET:            A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETŐJE
 

1.     A belső visszaélés-bejelentési rendszert az e célból kijelölt, e feladattal megbízott pártatlan külső szervezet működteti.


2.     A külső szervezet megnevezését, általános elérhetőségi adatait a weboldal és a biztosított tájékoztatók tartalmazzák.


3.     A külső szervezet a jelen Szabályzat rendelkezéseit a Foglalkoztatóval kötött szerződésben, vagy egyoldalú nyilatkozatban magára nézve kötelezőnek kell, hogy elismerje.


4.     A külső szervezet a Foglalkoztató visszaélés-bejelentési rendszerét a külső szervezet ügykezelőjének munkavégzésével működteti.


5.     Az ügykezelőt a külső szervezet cégképviseletre jogosult vezetője jelöli ki.


6.     A kijelölés a külső szervezet, mint munkáltató utasításának minősül abban az esetben, ha a kijelölt foglalkoztatott munkaviszonyban látja el a feladatait a külső szervezetnél, így a kijelölés, tehát és az utasítás teljesítését a kijelölt foglalkoztatott kizárólag a Munka törvénykönyvének 54. §-ban[1] meghatározott esetekben tagadhatja meg.


7.     Ügykezelőnek kijelölni kizárólag olyan foglalkoztatottat lehet,

a)   akivel szemben annak magatartására vagy mulasztására vonatkozóan korábban a külső szervezet nem alkalmazott jogkövetkezményt a kijelölést megelőző 3 évben, és

b)   a feladatok ellátásához vélelmezetten vagy bizonyítottan (pl. okleveles visszaélés-bejelentés kivizsgáló, bejegyzett csalásvizsgáló, stb.) szakmai rátermettséggel rendelkezik.


8.     A kijelölésre az I. sz. melléklet szerinti mintát kell alkalmazni.


9.     Kijelölt ügykezelő – az I. sz. mellékletben meghatározott tartalommal – írásban köteles tudomásul venni a jelen Szabályzat rendelkezéseinek tudomásul vételét és betartását.


10.  Az ügykezelő a jelen Szabályzat szerinti rendelkezések, valamint a 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján jár el azzal, hogy

a)   a kijelölés a külső szervezet, mint munkáltató utasításának minősül abban az esetben, ha a kijelölt foglalkoztatott munkaviszonyban látja el a feladatait a külső szervezetnél, így a kijelölés, tehát és az utasítás teljesítését a kijelölt foglalkoztatott kizárólag a Munka törvénykönyvének 54. §-ban[2] meghatározott esetekben tagadhatja meg.

b)   a megbízás a kijelölés visszavonásáig, vagy az ügykezelő külső szervezettel fennálló jogviszonyának megszűnéséig, vagy a Társaság és a külső szervezet között a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére irányuló jogviszony megszűnéséig tart.

c)   az ügykezelő az általában elvárható gondossággal, pártatlansággal, szakmai hozzáértéssel köteles eljárni.


11.  Abban az esetben, ha az ügykezelői kijelölés megszűnik, de a külső szervezet és a Társaság között a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó jogviszony nem szűnt meg, úgy a külső szervezet cégképviseletre jogosult vezetője köteles új ügykezelőt kijelölni a feladatok ellátásával.


12.  Az ügykezelő személye weboldalon és a biztosított tájékoztatókban kerül meghatározásra és kerül nyilvánosságra. A weboldal és a tájékoztatók naprakészen tartásának és nyilvánosságra hozatalának feladatát a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultja önállóan, vagy rendelkezése alapján eljáró foglalkoztatott munkavégzése útján hajtja végre


13.  Az ügykezelő megbízása a kijelölés visszavonásáig, vagy a külső szervezettel fennálló jogviszonyának megszűnéséig, vagy a külső szervezet és a Foglalkoztató között létrejött jogviszony megszűnéséig tart.


5. FEJEZET:            JOGELLENES VAGY JOGELLENESNEK FELTÉTELEZETT CSELEKMÉNY/MULASZTÁS BEJELENTÉSE – BEJELENTÉSI CSATORNÁK
 

1.     A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni, amely a Foglalkoztató működésével, vagy a Foglalkoztató foglalkoztatottjainak magatartásával, tevékenységével, mulasztásával kapcsolatos.


2.     Visszaélés bejelentése/névtelen bejelentése számítógép, laptop, notebook, tablet, mobiltelefon, Foglalkoztatóval történő kapcsolatfelvételre alkalmas más számítástechnikai vagy információtechnológiai eszköz (ezek együttvéve a továbbiakban: információtechnológiai eszköz) segítségével

a)   a Foglalkoztató www.ferihegyauto.hu, www.nissanferihegy.hu weboldalán, továbbá

b)   e-mail-ben az [email protected] címen, valamint

c)   telefonon a 0630-155-73-45 telefonszámon, és

d)   személyesen a 1185 Budapest, Üllői út 822. címen, továbbá

e)   a 1185 Budapest, Üllői út 822. címen elérhető panaszláda/postaláda segítségével történhet.


A.   Weboldalon történő bejelentés
 

1.     A Foglalkoztató a www.ferihegyauto.hu, www.nissanferihegy.hu címen biztosít visszaélés-bejelentésre alkalmas online felületet. A bejelentő az oldalon elérhető szövegboxok használatának segítségével tudja megtenni a bejelentését.


2.     A www.ferihegyauto.hu, www.nissanferihegy.hu weboldalon megtett bejelentések titkosított csatornán keresztül közvetlenül a belső visszaélés-bejelentési rendszert működtető számára jutnak el. A tárhelyet adatfeldolgozóként a Porsche Hungária Kft.  biztosítja.


3.     Foglalkoztató döntése alapján a bejelentő jogosult a bejelentését oly módon megtenni, hogy a megadott személyazonosító adatok alapján őt ne lehessen beazonosítani. Ezek alapján a szövegboxok kitöltése nem kötelező. Amennyiben a bejelentő a kapcsolattartási adatait nem adja meg, vagy nem létező kapcsolattartási adatot ad meg, úgy a személyének irányuló tájékoztatási kötelezettség, illetve a vele történő kapcsolattartás nem tud megvalósulni.


4.     Annak érdekében, hogy a bejelentő személye az elérhető legteljesebb módon védve legyen, a Foglalkoztató javasolja a következők betartását:

a)   a bejelentő személyes adataival össze nem függő, de valós e-mail fiók/e-mail cím létrehozása annak érdekében, hogy a tájékoztatási kötelezettséget irányába meg lehessen valósítani, továbbá lehessen a kivizsgálás során a bejelentővel kapcsolatba kerülni, ha e feladatokat a weboldalon elérhető rendszer anonim bejelentő esetén nem tudja lehetővé tenni,

b)   böngésző inkognitó mód / privát mód használata különösen, ha a bejelentést a Foglalkoztató tulajdonában levő információtechnológiai eszközön a Foglalkoztató foglalkoztatottja kívánja megtenni, vagy a bejelentő saját tulajdonú információkommunikációs eszközének használata (pl. a Foglalkoztató eszközének használata helyett)


5.     Foglalkoztató felhívja arra a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy a bejelentő nem ad meg a személyének közvetlen módon történő beazonosításához személyazonosító adatot, még a bejelentés tartalmából a bejelentő személye bizonyos esetekben kikövetkeztethető.


6.     Abban az esetben, ha a bejelentés adataiból egyértelműen észrevehető az, hogy anonim módon kívánták azt megtenni, úgy a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a vizsgálata során nem tesz lépéseket annak érdekében, hogy a bejelentés tartalmából kikövetkeztesse a bejelentő személyét. Ez alól egyetlen kivétel az, ha a bejelentés olyan bűncselekmény[3] elkövetését tartalmazza, amelyek magánindítványra büntethetőek, az eljárást magánindítványban lehet kezdeményezni (magánvádas eljárás). A kivétel oka az, hogy ebben az esetben a magánindítványt attól a naptól számított harminc napon belül kell előterjeszteni, amelyen a magánindítványra jogosult a bűncselekmény elkövetőjének kilétéről tudomást szerzett, és erről a jogvesztő határidőről a Foglalkoztató és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt tájékoztatni kívánja.


B.    Telefonon történő bejelentés
 

1.     A Foglalkoztató a visszaélés-bejelentésre szóbeli csatornát biztosít azáltal, hogy a bejelentő, amennyiben visszaélésről szerez tudomást, bejelentheti a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének a 0630-155-73-45 telefonszámon munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között.


2.     Tekintettel arra, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonal nem működik, ezért a telefonon keresztül tett bejelentést a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője köteles írásba foglalni és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban eljuttatni[4]. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni[5]. A bejelentés rögzítésére a X. sz. mellékletet kell ilyen esetben használni.


3.     Amennyiben a bejelentő olyan telefonvonalra irányuló hívással teszi meg a bejelentését, amely nem a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretein belül működik (hanem például központi telefonszám), úgy a bejelentést fogadó személy feladataira vonatkozó, jelen Szabályzat szerinti feladatokat kell alkalmazni.


4.     A felvétel, illetve írott példány tárolásának idejére a jelen Szabályzatban általánosan meghatározottakat kell betartani.


C.   E-mail-en történő bejelentés
 

1.     A Foglalkoztató lehetőség biztosít arra, hogy visszaélés-bejelentést lehessen tenni az [email protected] e-mail címre küldött e-mail segítségével is.


2.     Az előző pontban megnevezett e-mail címet kizárólag a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője köteles kezelni.


3.     Amennyiben a bejelentő olyan e-mail címre küldi meg, amely nem tartozik a bejelentési rendszer keretei közé, úgy a bejelentést fogadó személy feladataira vonatkozó, jelen Szabályzat szerinti feladatokat kell alkalmazni.


4.     Foglalkoztató döntése alapján a bejelentő jogosult a bejelentését oly módon megtenni, hogy a megadott személyazonosító adatok alapján őt ne lehessen beazonosítható.


5.     Annak érdekében, hogy a bejelentő személye védve legyen, a Foglalkoztató javasolja a következőket:

a)   a bejelentő személyes adataival össze nem függő e-mail fiók/e-mail cím létrehozása

b)   web alapú e-mail kliens használata esetén inkognitó mód / privát használata különösen, ha a bejelentést a Foglalkoztató információtechnológiai eszközén a Foglalkoztató foglalkoztatottja kívánja megtenni, vagy a bejelentő saját eszközének használata (pl. a Foglalkoztató eszköze helyett)


D.   Személyesen történő bejelentés
 

1.     A Foglalkoztató lehetőséget biztosít arra, hogy a bejelentő személyesen bejelentést tehessen a 1185 Budapest, Üllői út 822. címen elérhető székhelyen, munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között.


2.     Amennyiben a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a személyesen tett bejelentés során nincsen jelen, úgy a személyesen szóban tett bejelentést a Foglalkoztató bejelentést fogadó foglalkoztatottja írásba foglalja és továbbítja a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője számára. Ilyen esetben a X. sz. mellékletet kell használni a bejelentés rögzítésére.


3.     Személyesen történő bejelentés történhet úgy is, hogy a bejelentő a bejelentését már korábban írásba foglalta, amely dokumentumot a bejelentést fogadó számára átad.


4.     Meg kell jeleníteni a weboldalon, továbbá a személyesen szóban, vagy személyesen dokumentum átadásával tett bejelentés esetén a bejelentést fogadó vagy a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője köteles felhívni a figyelmet arra, hogy a rosszhiszemű bejelentés következményei az alábbiak:


Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a)   ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b)   alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.[6]


E.    Panasz/postaláda használata
 

1.     A Foglalkoztató lehetőséget biztosít arra, hogy a 1185 Budapest, Üllői út 822. címen kihelyezett postaládába – munkaidőben – elhelyezett bejelentéssel bejelentést lehessen tenni.


2.     A postaládát úgy kell kialakítani, hogy a bejelentés tartalmának megismerése nélkül, de kívülről látható legyen, hogy a postaláda bejelentést tartalmaz.


3.     Az ilyen postaládák ellenőrzése és bontása hetente kell, hogy megtörténjen, a Foglalkoztató e feladattal megbízott foglalkoztatottjának, mint bejelentést fogadó személynek a munkavégzésével.


F.    Bejelentési csatornák kapcsán további információ
 

1.     A Foglalkoztató a bejelentések elősegítése érdekében bejelentőlapot tesz hozzáférhetővé a potenciális bejelentők számára egyrészt a www.ferihegyauto.hu, www.nissanferihegy.hu weboldalon, másrészt a jelen Szabályzat X. sz. melléklete szerint, amely mintát a foglalkoztatottak elérnek. A melléklet használata nem kötelező, a bejelentő a bejelentést saját maga által létrehozott dokumentumon is benyújthatja.


2.     A Foglalkoztató, a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bármilyen bejelentési csatornán keresztül megtett bejelentéseket az adatvédelem alapelveinek és az adatbiztonság követelményének betartásával kezeli, így többek között a bejelentő adatait nem adja ki jogosulatlan harmadik személynek, és nem hozza nyilvánosságra.


6. FEJEZET:            VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS KEZELÉSÉNEK FOLYAMATA, A RENDSZER MŰKÖDTETŐJÉNEK FELADATAI
 

1.     A visszaélés-bejelentés kezelésének folyamata a következő:

a)   visszaélés bejelentése a belső bejelentési csatornák valamelyikén

b)   a bejelentés fogadása a bejelentést fogadó személy vagy a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által

                                  i.    amennyiben a bejelentést a bejelentést fogadó személy fogadja, úgy

1.    a bejelentést szükség szerint írásba foglalja, jegyzőkönyvet készít,

2.    a bejelentést az adatbiztonság követelményének betartásával eljuttatja a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője számára,

3.    a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés átvételét haladéktalanul írásban visszaigazolni köteles

                                 ii.    a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentést fogadó személy által írásba foglalt bejelentést áttekinti, és a bejelentés ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban eljuttatja.

c)   a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról[7]. A visszaigazolás megküldéséhez a jelen Szabályzat III. sz. mellékletét kell alkalmazni.

d)   a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül történő kivizsgálás

                                  i.    különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett, a kivizsgálási idő maximum 3 hónapra történő hosszabbításáról, az elintézés várható időpontjáról és a hosszabbítás indokáról, ehhez a jelen Szabályzat IV. sz. mellékletét kell alkalmazni,

e)   visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben érintett személy számára, továbbá azok számára, akik bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhetnek, a vizsgálat megindulásáról tájékoztatást nyújt, ehhez a jelen Szabályzat V. sz. mellékletét kell alkalmazni,

f)     a bejelentés belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által történő kivizsgálása, ezen belül különösen, de nem kizárólagosan

                                  i.    kapcsolat tartása a bejelentővel, ennek keretében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt[8].

                                 ii.    a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságának értékelése[9],

                                iii.    a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által történő javaslattétel a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultja számára az foganatosítható intézkedésekről, amelyek alkalmasak jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés orvoslására.

                               iv.    ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről[10].

g)   bejelentés

                                  i.    kivizsgálásáról vagy

                                 ii.    a kivizsgálás mellőzéséről és a mellőzés indokáról,

                                iii.    a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről,

                               iv.    a megtett vagy tervezett intézkedésekről a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt írásban tájékoztatja[11]. A vizsgálat megindításáról szóló tájékoztatóhoz a jelen Szabályzat VI. sz. mellékletét kell alkalmazni. A bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről és a mellőzés indokáról szóló tájékoztatáshoz a jelen Szabályzat VII. sz. mellékletét kell alkalmazni, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről szóló tájékoztatáshoz a jelen Szabályzat VIII. sz. mellékletét kell alkalmazni.

                                v.    Az iv. pont szerinti írásbeli tájékoztatás akkor mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az i.-iii. pontokban foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást – később is bizonyítható módon – tudomásul vette.


2.     Élve a 2023. évi XXV. törvény 22. § (6) bek. foglaltakkal, a Foglalkoztató, illetve a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője mellőzi a visszaélés kivizsgálását, ha

a)   bejelentést nem a 2023. évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,

b)   a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

c)   a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.


3.     A Foglalkoztató, illetve a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője mellőzi a visszaélés kivizsgálását akkor is, ha a bejelentés olyan magatartásra vagy mulasztásra vonatkozik, amely nem a Foglalkoztató működésével, vagy nem a Foglalkoztató foglalkoztatottjaival kapcsolatosak.


7. FEJEZET:            A BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK FOLYAMATA
 

1.     A visszaélés bejelentés kivizsgálását a jelen fejezetben meghatározottak alapszabályok és elvek alapján kell elvégezni.


2.     A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője előzetes értékelést végez annak eldöntéséhez, hogy a bejelentés mellőzésének feltételei fennállnak-e vagy sem.


3.     A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője köteles – a legminimálisabb, a bejelentőre vonatkozó személyes adatot nem tartalmazó adatok segítségével – tájékoztatni a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultját a bejelentésről, továbbá az előzetes értékelés eredményéről, tehát arról, hogy a bejelentés kivizsgálása megkezdődik / megkezdődött, vagy a vizsgálatot mellőzi a jelen Szabályzat szerinti feltétel(ek) beállta miatt.


4.     A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője elvégzi a kivizsgálást. Ez magában foglalja

a)   bizonyos esetekben a bejelentővel való kapcsolatfelvételt,

b)   azt, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt[12], amennyiben a bejelentővel történő kapcsolattartás lehetősége adott.

c)   a bejelentésben érintett foglalkoztatott, különösen a bejelentéssel érintett foglalkoztatott bejelentésről és ellenőrzéséről történő tájékoztatását.

d)   a bejelentésben foglaltakról érdemi információval bíró bejelentésről és ellenőrzéséről történő tájékoztatását.

e)   a bejelentésben foglaltakról érdemi információval bíró, a bejelentésben érintett, különösen a bejelentéssel érintett foglalkoztatott munkavégzését a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a jelen Szabályzatban meghatározott adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági szempontok betartásával ellenőrzi.

f)     azt, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője belső vizsgálatot indít. A vizsgálat többek között történhet

                                  i.    interjúval,

                                 ii.    próbavásárlással,

                                iii.    e-mail fiók, telefonhasználat, internethasználat, stb. ellenőrzésével, stb.

g)   vizsgálati jelentés és javaslat elkészítését.

h)   vizsgálati jelentés és javaslat megküldését a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultja számára.

i)     a bejelentő felé küldendő tájékoztató szövegezését.


5.     A vizsgálatról szóló jelentés és javaslat alapján a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultjának önálló döntése, hogy a kivizsgált visszaélés eredményére milyen vezetői választ ad, például

a)   büntetőjogi, polgárjogi, munkaügyi és/vagy egyéb hatósági eljárás megindítása

b)   integritási és megfelelősségi (compliance) folyamat megindítása

c)   meglevő eljárások, folyamatok módosítása

d)   fizikai, logikai védelmi intézkedések

e)   kármentesítésére vonatkozó intézkedések.


6.     A Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultja a feltárt visszaélésekre adott válaszait beépítheti a belső (ellenőrzési) folyamataiba, csalásmegelőző programjaiba, melyet a munkavállalók jövőbeli oktatására is fel kíván használni, mint szervezeti tanulási folyamat komponenst.


7.     A bejelentésben érintett, különösen a bejelentéssel érintett, valamint a bejelentésről érdemi információval bíró személy belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által történő ellenőrzése során adatvédelmi, adatkezelési, adatbiztonsági szempontból be kell tartani a következőket:

a)   adatkezelést is érintő ellenőrzést kizárólag akkor lehet végezni, ha nincsen olyan alternatív megoldás, amely szükségtelenné tenné az adatkezelést.

b)   az ellenőrzés konkrét célját írásban meg kell fogalmazni (érdekmérlegelési teszt is kell, ha jogos érdek a jogalap) és adatkezelési tájékoztatót kell létrehozni az ellenőrzés, mint adatkezelés kapcsán, amelyet az ellenőrzés alanya, mint érintett számára át kell adni.

c)   az ellenőrzése során a személyes jelenlét elvét be kell tartani. Amennyiben az érintett személyesen nem tud jelen lenni, úgy képviselőt állíthat maga helyett, ha pedig ez sem tud megvalósulni, úgy a Foglalkoztató két tanút rendel ki.

d)   az ellenőrzést jogszerűen kell elvégezni, amennyiben munkaviszonyban foglalkoztatottról van szó, úgy betartva az Mt. 9. § (2) bekezdését (személyiség jog korlátozása).

e)   szóban is fel kell hívni a figyelmet arra, hogy

                                  i.    ellenőrzés fog történni;

                                 ii.    konkrétan milyen célból fog az ellenőrzés megtörténni,

                                iii.    technikailag hogyan fog történni az ellenőrzés,

                               iv.    mit tartalmaz az átadott adatkezelési tájékoztató,

                                v.    az ellenőrzés alá vont foglalkoztatott köteles az ellenőrzést végrehajtó személlyel együttműködni,

                               vi.    a fentiek megismerését a jegyzőkönyvben aláírásával igazolni.

f)     az ellenőrzést az adatvédelem alapelveinek megfelelően kell elvégezni. Többek között, nem kizárólagosan az ellenőrzést jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan kell elvégezni. Az ellenőrzés alá vont érintett emberi méltósága nem szenvedhet csorbát.

g)   célhoz kötötten kell elvégezni.

h)   be kell tartani a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályok rendelkezéseit.


8. FEJEZET:            LEHETSÉGES MEGTORLÁSTÓL VALÓ BEJELENTŐVÉDELEM
 

1.     A bejelentő tarthat attól, hogy egy bejelentésben érintett más személy, különösen a bejelentéssel érintett, a bejelentésről érdemi információval bíró, vagy a Foglalkoztató által foglalkoztatott személyzet valamely tagja, vagy a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultja megtorolja a bejelentést, vagy a bejelentésből fakadóan bármi egyéb hátrányt szenvedhet el.


2.     A visszaélés-bejelentési rendszert működtető, valamint a Foglalkoztató minden tőle elvárhatót köteles megtenni, hogy megvédje a bejelentőt különösen, nem kizárólagosan a következőtől:

a)   bejelentő pozíciójának megszüntetése vagy munkaviszony megszüntetése,

b)   teljesítménymenedzsment alkalmazása esetén esetleges negatív teljesítményértékelések és ebből fakadóan juttatások megvonása, vagy negatív munkareferencia;

c)   zaklatás vagy más egyéb munkahelyi megtorlás;

d)   jogellenes vagy etikátlan figyelmeztetések vagy fegyelmi eljárások;

e)   bármilyen diszkrimináció;

f)     a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,

g)   a lefokozás vagy az előléptetés megtagadása,

h)   munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,

i)     a képzés megtagadása,

j)     a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása,

k)    a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,

l)     a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,

m) határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,

n)   egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,

o)   károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,

p)   az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,

q)   az egészségügyi alkalmassággal összefüggő, de szükségtelen vizsgálat előírása,

r)     az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és

s)    az engedély visszavonása, továbbá

t)     bármely más hátrányos intézkedés,

                                  i.    amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és

                                 ii.    amelyet a bejelentő jogviszonyával vagy Foglalkoztatóval való kapcsolatával összefüggésben valósítanak meg.


3.     A megtorlás vélt kockázata esetében, tehát amennyiben a bejelentő úgy véli, hogy egy valószínűsíthető megtorlásnak ő a célzottja, kapcsolatba kell lépnie a visszaélés bejelentési rendszert működtetővel, vagy a Foglalkoztatóval.


4.     A visszaélés bejelentési rendszert működtető javaslatot teszt az általa megfelelőnek gondolt lépésekre, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a helyzet megoldására a Foglalkoztató irányában és nyomon követi azok megvalósítását.


5.     A bejelentőnek a megtorlás vélt kockázatával szembeni védelmére irányuló lehetséges javaslatok és lépések például a következők lehetnek:

a)   a bejelentő szabadságra küldése

b)   a bejelentő áthelyezése más munkakörbe

c)   a bejelentő áthelyezése egy másik munkahelyre

d)   nem foglalkoztatott bejelentő esetén a bejelentővel kapcsolattartó tartó foglalkoztatott személyének megváltoztatása, amennyiben az szükségesnek mutatkozik.


6.     A Foglalkoztató köteles a javaslatok közül a bejelentő védelmét leginkább védő lépést végrehajtani.


9. FEJEZET:            MEGTORLÁST ELSZENVEDETT BEJELENTŐ VÉDELME
 

1.     Ha a bejelentő úgy véli, hogy a visszaélés-bejelentése miatt bárkitől is már megtorlást szenvedett el, akkor ezt bejelenti a belső visszaélés-bejelentési rendszert működtető vagy a Foglalkoztató részére.


2.     A belső visszaélés-bejelentési rendszert működtető az általa megfelelőnek tartott intézkedéseket, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a helyzet megoldásának módjára vonatkozóan a Foglalkoztató számára


3.     A bejelentő védelmére vonatkozó javaslatok és lehetséges lépések a következők lehetnek:

a)   a bejelentő szabadságra küldése

b)   a bejelentő áthelyezése más munkakörbe

c)   a bejelentő áthelyezése egy másik munkahelyre


4.     A Foglalkoztató köteles a javaslatok közül a bejelentő védelmét leginkább védő lépést végrehajtani.


5.     A belső visszaélés-bejelentési rendszert működtető a bejelentő ilyen bejelentését újabb bejelentésnek kell, hogy tekintse, értékelje, és körültekintően kell, hogy eljárjon a kivizsgálása során.


6.     Amennyiben a bejelentés helytálló, úgy minden olyan foglalkoztatottal vagy egyéb személlyel szemben, aki a megtorlásban részt vett, a belső visszaélés-bejelentési rendszert működtető fegyelmi eljárás megindítását, a jogviszony megszüntetésére irányuló eljárás megindítását, és egyéb büntetőjogi és/vagy polgári jogi eljárások megindítását javasolja a Foglalkoztató számára.


7.     Foglalkoztató a javaslatok közül akár egyszerre több eljárást is kezdeményezhet. Ha a megtorlással kapcsolatban bűncselekmény alapos gyanúját tárta fel a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, úgy köteles büntetőfeljelentést tenni ismeretlen tettes ellen, átadva a visszaélés-bejelentési rendszert működtető által gyűjtött, számára az adatbiztonság követelményének betartásával átadott adatokat, információkat, egyebeket.


10. FEJEZET:         ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
 

1.     Ha a bejelentés vizsgálata mellőzésre kerül, vagy a bejelentés vizsgálata alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat mellőzését, illetve a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul, de legfeljebb hatvan napon belül a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének – később is bizonyítható módon – törölnie kell.


2.     Ha a bejelentés vizsgálata alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az így kezelt személyes adatok kezelésének szükségességét az adatkezelés megkezdésétől legalább évente felülvizsgálja.


3.     A belső visszaélés-bejelentési rendszert, ideértve a bejelentési csatornákat és az adatok tárolására, kezelésére szolgáló eszközöket is, úgy kell kialakítani és működtetni, hogy a bejelentő, valamint a bejelentésben érintett, különösen a bejelentéssel érintett, valamint a bejelentésről érdemi információval bíró személy rögzített személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.


4.     A belső visszaélés-bejelentési rendszerben rögzített személyes adatok megismerésére jogosultsággal bír:

a)   belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője, az általa meghatározott személy(ek),

b)   a Foglalkoztató azon szervezeti egysége vagy munkatársa, aki a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges, a feltétlenül szükséges mértékben és ideig,

c)   ha a bejelentő felülvizsgálatért folyamodik, úgy a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultja, vagy ha az eredeti bejelentés a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultja ellen irányult, úgy a Foglalkoztató legfőbb döntéshozó szerve, vagy könyvvizsgálója, vagy a tulajdonosi jogok gyakorlója, vagy a felügyelőbizottsága függően attól, hogy a bejelentő kihez fordult jogorvoslatért.

d)   szükség esetén az eljáró hatóság, bíróság

e)   érintetti joggyakorlás esetén az adatvédelmi tisztviselő.


5.     A visszaélés-bejelentési rendszert működtető, a bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat, különösen a bejelentéssel érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg[13].


6.     A visszaélés-bejelentési rendszert működtető, a bejelentést kivizsgáló személyek az előző pontnak megfelelően járnak el a bejelentésről információval bíróval személyek személyes adatainak kezelése tekintetében is.


7.     A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésekről – amennyiben azok nem kerülnek mellőzésre – nyilvántartást vezet az adott bejelentés kezelésére vonatkozó határidő figyelembe vételével.


A.   Joggyakorlásra vonatkozó szabályok
 

1.     Érintettek a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályokban rögzített jogaikkal élhetnek a következő megszorítással: ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.


2.     Amennyiben érintett élni kíván bármelyik jogával, úgy a külön szabályzat(ok)ban/utasításban/eljárásrendben meghatározott lépéseket kell betartani


B.    Adatvédelmi incidens
 

1.     Amennyiben adatvédelmi incidens következik be a belső visszaélés-bejelentési rendszerben kezelt személyes adatok, és/vagy a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó személyes adatok tekintetében, úgy az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó, a jelen Szabályzattól formailag eltérő külön szabályzatban/utasításban/eljárásrendben meghatározott lépéseket kell betartani.


C.   Adattovábbítás
 

2.     A bejelentő személyes adatai kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult[14].


3.     A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.


4.     Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a)   ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b)   alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.


5.     A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor[15].


11. FEJEZET:         FELÜLVIZSGÁLAT
 

1.     Ha a vizsgálat összefoglaló jelentésének kézhezvétele után a bejelentő nem elégedett az eredménnyel, akkor bejelentésének felülvizsgálata céljából a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultja, ha az eredeti bejelentés a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosultja ellen irányult, úgy a Foglalkoztató legfőbb döntéshozó szerve, vagy könyvvizsgálója, vagy a tulajdonosi jogok gyakorlója, vagy a felügyelőbizottsághoz, mint ügyet felülvizsgálóhoz fordulhat.


2.     Az ügyet felülvizsgáló köteles a felülvizsgálatra.


3.     Ha az ügyet felülvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy a vizsgálatot megfelelően végezték el és nem áll rendelkezésre olyan új információ, amely megváltoztatná a vizsgálat eredményeit, a vizsgálatot be kell fejezni és az adatokat törölni, megsemmisíteni szükséges.


4.     Bejelentő az ügyet felülvizsgáló eredményével szemben

·         fordulhat

                                  i.    az alapvető jogok biztosához, aki az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez,

                                 ii.    a foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz, aki visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését vizsgálja ki,

                                iii.    a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és panasszal élhet a végzett adatkezelés(ek) ellen,

                               iv.    függően a bejelentés tartalmától a következő felügyeleti szervekhez is:

1.    Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

2.    Gazdasági Versenyhivatal

3.    Integritás Hatóság

4.    Közbeszerzési Hatóság

5.    Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

6.    Magyar Nemzeti Bank

7.    Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

8.    Országos Atomenergia Hivatal

9.    Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

10. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

                                v.    nyomozóhatósághoz

·         bírói jogorvoslatra jogosult, amelyet megindíthat a bejelentő lakóhelye szerinti bíróságon is.


12. FEJEZET:         DÖNTÉSHOZATAL ÉS SZANKCIÓK
 

1.     A bejelentések kapcsán, a vizsgálat lefolytatását követően, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által  létrehozott vizsgálati jelentésben javasoltak alapján döntéshozatalra a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosult képviselője jogosult.


2.     Amennyiben a bejelentés kivizsgálásába hatósági jogi személyek is bevonásra kerülnek, a hivatalos döntéshozatal az ő feladatuk, ugyanakkor a Társaság vezetősége dönthet az ügyben szereplők szankcionálása mellett saját hatáskörben is. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője köteles a bejelentésben érintettet foglalkoztatottat a szankcióról értesíteni.


3.     A jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás súlyához és a felróhatóság mértékéhez igazodva a Foglalkoztató cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbi szankciókat alkalmazhatja:

a)   szóbeli, írásbeli figyelmeztetés,

b)   megrovás,

c)   felfüggesztés,

d)   elbocsátás kezdeményezése,

e)   üzleti kapcsolat megszüntetésének kezdeményezése,

f)     amennyiben van kollektív szerződés, úgy az abban foglalt szankciók.


13. FEJEZET:         EGYÉB SZABÁLYOK
 

1.     Foglalkoztató ezúton tájékoztatja a bejelentőket, hogy az állam a bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint.


A.   Mi a teendő abban az esetben, ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése válik indokolttá?
 

1.     Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Foglalkoztató a számára a visszaélés-bejelentési rendszert működtető által átadott adatok, információk és egyebek felhasználásával intézkedik a feljelentés megtételéről.


2.     Ilyen esetben a személyes adatok továbbítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


3.     A büntetőeljárás kezdeményezésének javaslatán túl, a visszaélés-bejelentési rendszert működtető

a)   fegyelmi eljárás megindítását,

b)   a jogviszony megszüntetésére irányuló eljárás megindítását, és

c)   egyéb büntetőjogi és/vagy polgári jogi eljárások megindítását javasolhatja a Foglalkoztató számára.


B.    Mi a teendő, ha a bejelentésben foglalt magatartás kivizsgálása során magatartási szabályok megsértését állapítják meg?
 

1.     Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Foglalkoztató Üzleti Etikai és Magatartási Kódexben leírt magatartási szabályokat, vagy más szabályzatának, munkáltatói utasításának, eljárásrendjében meghatározottakat, a Foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a foglalkoztatottal szemben hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést alkalmazhat.


2.     A visszaélés-bejelentési rendszert működtető

a)   fegyelmi eljárás megindítását,

b)   a jogviszony megszüntetésére irányuló eljárás megindítását, és

c)   egyéb büntetőjogi és/vagy polgári jogi eljárások megindítását javasolhatja a Foglalkoztató számára.


C.   Sért-e üzleti, gazdasági vagy egyéb titkot a bejelentő, ha a bejelentése jóhiszemű?
 

1.     A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.


2.     A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.


3.     A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.


4.     A bejelentő az 1–3. pontokra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.[16]


D.   Szükség van-e munkaköri leírás módosítására?
 

1.     Abban az esetben, ha a Foglalkoztató a jelen Szabályzat szerinti feladatok ellátására munkavállalót jelöl ki, úgy a munkavállaló munkaköri leírását az általa ellátandó feladatok tekintetében módosítani szükséges.


14. FEJEZET:         A FOGLALKOZTATÓ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSAI
 

1.     A jelen visszaélés-bejelentési Szabályzatot évente felül kell vizsgálni abból a célból, hogy lépést tartson a Foglalkoztató értékeivel, bevált gyakorlataival, fejlesztéseivel, valamint a változó jogszabályokkal és egyéb előírásokkal.


2.     A Szabályzat bármilyen változását nyilvánosságra kell hozni, így el kell helyezni a weboldalon, közölni kell az érdekelt felekkel.


3.     A Foglalkoztató visszaélés-bejelentési szabályzatának módosításait a következőnek kell jóváhagynia:

-          cégjegyzésre jogosult képviselő


4.     Minden változtatást a cégjegyzésre jogosult felülvizsgál, aki szükség esetén észrevételeket tehet és visszajelzést adhat. Minden változtatást dokumentálni szükséges a jelen visszaélés-bejelentési szabályzatban is és minden foglalkoztatott számára elérhetővé kell tenni a mindenkor hatályos egységes szerkezetbe foglalt visszaélés-bejelentési szabályzatot.


5.     A jelen szabályzatot a Foglalkoztató a munkavállalók számára az alábbi módon teszi elérhetővé:


-          www.ferihegyauto.hu, www.nissanferihegy.hu linken

-          központi szerveren levő, visszaélés-bejelentési mappában

-          belépéskor papír alapon is megkapja a belépő munkavállaló


6.     Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépését követően jogszabályváltozás folytán jelen szabályzat valamely rendelkezése a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel nem áll többé összhangban, akkor az érintett rendelkezés helyébe minden külön rendelkezés nélkül a hatályos jogszabályi rendelkezés lép.


Kelt Budapesten, 2023. 07. 10. napján


………………………………

Bódás János ügyvezető igazgató

Ferihegy-Autó Kft.

 
 [1] 54. § (1) A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét, egészségét, vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(2) A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(3) A munkavállaló – a rendelkezésre állási kötelezettség teljesítésének idejére vonatkozó utasítást kivéve – az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

(4) A munkavállaló a munkáltató utasításától eltérhet, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell.
[2] 54. § (1) A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét, egészségét, vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(2) A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(3) A munkavállaló – a rendelkezésre állási kötelezettség teljesítésének idejére vonatkozó utasítást kivéve – az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

(4) A munkavállaló a munkáltató utasításától eltérhet, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell.
[3] Szexuális kényszerítés alapesete (Btk. 196. § (1) bekezdés), kivéve, ha azzal összefüggően nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek., Szexuális erőszak (Btk. 197. § (1) bekezdés a.) pontjába foglalt esete), kivéve, ha azzal összefüggően nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek., Szeméremsértés (Btk. 205. § (3) bekezdésébe foglalt esete), kivéve, ha azzal összefüggően nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek., Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése (Btk. 218. §) kivéve, ha azzal összefüggésben nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek., Magánlaksértés (Btk. 221. §), Zaklatás (Btk. 222. §), Magántitok megsértése (Btk. 223. §), Levéltitok megsértése (Btk. 224. §), Kiszolgáltatott személy megalázása (Btk. 225. §), Rágalmazás (Btk. 226. §), Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése (Btk. 226/A. §), Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala (Btk. 226/B. §), Becsületsértés (Btk. 227. §) kivéve, ha a bűncselekményt rendvédelmi szerv tagjának sérelmére követik el., Kegyeletsértés (Btk. 228. §), Könnyű testi sértés (Btk. 164. § (2) bekezdés) – a Be. 52. § (1) bekezdés alapján.
[4] Lásd: 2023. évi XXV. törvény 21. § (3) bek.
[5] Lásd: 2023. évi XXV. törvény 21. § (5) bek
[6] 2023. évi XXV. tv. 6. §
[7] 2023. évi XXV. tv. 22. § (1) bek.
[8] 2023. évi XXV. tv. 22. § (5) bek.
[9] 2023. évi XXV. tv. 23. § (1) bek.
[10] 2023. évi XXV. tv. 23. § (2) bek.
[11] 2023. évi XXV. tv. 24. § (1) bek.
[12] 2023. évi XXV. tv. 22. § (5) bek.
[13] 2023. évi XXV. tv. 27. § (1) bek.
[14] 2023. évi XXV. tv. 4. § (2) bek.
[15] 2023. évi XXV. tv. 26. § (5) bek.
[16] 2023. évi XXV. törvény 42. § (1)-(4) bek.

Bejelentkezés a hírlevélhez

Hírlevelünkkel rendszeresen információkat kap autókereskedésünkről és exkluzív ajánlatainkról.

A megadott adatok hibásak. Próbálkozzon újra.

Kérjük, válasszon megszólítást!

Sajnos a hírlevél regisztrációval kapcsolatosan probléma merült fel. Kérjük, próbálkozzon újra később.

checkbox_default

Köszönjük!

Sikeresen feliratkozott hírlevelünkre.

Küldünk Önnek egy levelet, amely tartalmaz egy megerősítő hivatkozást, melyet el kell fogadnia a regisztráció véglegesítéséhez.